Autorènting: innovant en un nou model de negoci

El nostre client – un banc referent a nivell nacional, que ha començat a oferir el servei de rènting a particulars – necessitava entendre com ha canviat el comportament del consumidor al voltant de la mobilitat i quina és la seva percepció del AutoRenting.

Per a això, es va plantejar com a objectiu final el d’identificar perfils predisposats a la compra de productes de AutoRenting per optimitzar l’eficiència de les accions comercials i de màrqueting.

Fase 1
Investigació sobre perfils de clients de rènting particulars

Realització d’entrevistes en profunditat amb clients per definir perfils actitudinals enfront de l’Acte-Renting i comprendre els drivers i barreres de cada un d’ells.

Fase 2
Validació i generació de propostes amb clients

Desenvolupament de conceptes i validació de propostes d’auto rènting definides pel client.

Fase 3
Validació interna de propostes

Realització de focus group amb l’equip comercial encarregat de la venda per validar els productes proposats pels clients i generar noves iniciatives per a un producte innovador.