Nova proposta de valor pel segment de Banca Personal

Amb l’arribada de la recuperació econòmica i la tornada de la confiança en els mercats, el client de Banca Personal s’ha convertit en un segment d’alt valor pel sector de banca.

El nostre client es proposava competir en aquest segment a través d’una proposta de valor renovada que donés resposta a les noves necessitats dels diferents perfils de clients en qüestió d’atenció, comunicació i offering.

Fase 1

Entendre el nivell de coneixement i percepció del client sobre el model actual: gaps i pain points.

Fase 2

Identificar els drivers del nou model de Banca Personal segons perfils de client: motivacions, valors i expectatives que impactin en una millora de l’experiència.

Fase 3

Definir una nova proposta de valor, en quant al model d’atenció, comunicació i offering.